SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ตามโครงการ "ฝายมีชีวิต"

ศุกร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๙
นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำทีมพนักงานส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ในโครงการ "พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรม "ฝายมีชีวิต"โดยมีนายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน
SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ตามโครงการ ฝายมีชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด