ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อังคาร ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๙
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์" ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องอธิการบดี อาคาร 24 ชั้น 17 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด