ม.สงขลานครินทร์ เป็น Top 10 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาไทย ยกระดับด้านนานาชาติและดิจิทัล สู่มหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลก

จันทร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๓
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ศักยภาพเป็น Top 10 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ในปี 2563-2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล ก้าวสู่ Education hub ของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ. มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Education hub ของประเทศไทย ซึ่งตลอดที่ผ่านมาได้สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปี 2563 - 2564 ม.อ. เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

ทั้งนี้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ม.อ. มุ่งให้สอดรับกับยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและด้านดิจิทัลเพื่อรับกับโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยจะขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติผ่าน 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรองรับระดับนานาชาติ (Leveraging to international Accreditation) โดยคัดเลือกหลักสูตรเด่นที่นานาชาติยอมรับและพยายามให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และการขับเคลื่อนเรื่อง Dual / Double / Joint Degree ให้มากขึ้น

2.โครงการ PSU Open Mobility โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมสอนพร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ที่มีอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร และเปิดให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนหลักสูตรนานาชาติผ่านแพลตฟอร์มระดับโลก 3.โครงการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล (Reinventing Global Visibility) มุ่งสร้างการรับรู้ให้กับ ม.อ. โดยทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลก เช่น QS Asia-Pacific Professional Leaders in Education (QS-APPLE) Conference and Exhibition โดยจัดการประชุมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก

และ 4.โครงการความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมศักยภาพพลเมืองโลกเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย (Internationalization at Home : Enhancing Global Competency for innovation creativity and research) ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติแก่นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ผ่านทางออนไลน์ในช่วงที่เกิดแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

สำหรับ การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลภายใต้โครงการ "วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลากหลายให้กับบุคลากรและองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท เปิดหลักสูตร Data Science ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน ผ่านการเรียนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดกำลังจะมีบัณฑิตคนแรกในหลักสูตรนี้

"ม.อ. พร้อมเดินหน้าระบบสนับสนุนการศึกษาก้าวสู่ความเป็นสากล และส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการReinventing University System มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเอง รวมทั้งอาจารย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จ้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญและความ สามารถสูงทั้งชาวไทยและต่างประเทศประมาณ 40 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน และสนับสนุนให้กับบุคลากรอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก" ผศ. ดร.เถกิง กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด