ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง เป็นรองผู้จัดการ

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๕๐
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้งนางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด มีผล 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง เป็น รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด ดูแลกลุ่มงานกำกับบริษัทจดทะเบียนและนโยบายกำกับตลาด และกลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในตลาดทุน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 มีประสบการณ์ทำงานในหลายด้าน อาทิ ด้านนโยบายกำกับตลาด ด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ด้านบริษัทสมาชิก และด้านผู้ออกหลักทรัพย์ โดยนางสาวปวีณาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Statistics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน Financial Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด