ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'AA(tha)'

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๓
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'AA(tha)'

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันเนื่องจากสถานะด้อยสิทธิของตราสารดังกล่าว

หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) จึงไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิในการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรองรับผลขาดทุนในกรณีที่ธนาคารมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของประเทศไทยโดยหมายถึงกรณีที่ธนาคารได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากธนาคารกลางหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ที่ 'AAA(tha)' พิจารณาจากการให้การสนับสนุนจากธนาคารแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดย MUFG ถือหุ้นใน BAY สัดส่วน 76.9% และธนาคารมีส่วนสำคัญต่อกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกลุ่ม

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ BAY ไม่มีโอกาสที่อันดับเครดิตจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อยู่ในระดับสูงสุด

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารจะทำให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ BAY ถูกปรับลดอันดับ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อาจได้รับการปรับลดอันดับจากการที่ MUFG มีความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่ BAY ลดลง เช่นในกรณีที่ MUFG ถูกปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิต "ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'BBB+' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564"

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด