รองปลัดฯ ดีอีเอส ชี้แจงความคืบหน้าแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและขั้นตอนกระบวนการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อกรรมาธิการเทคโนโลยีฯวุฒิสภา

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และขั้นตอนกระบวนการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ในระบบคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมถึงแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริการ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความคืบหน้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และปี 2560 แต่ประกาศฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 จึงต้องปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ประกาศฯ "หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564" ปรับปรุงเพื่อให้กฎหมายทันสมัย สอดคล้องแนวปฏิบัติสากล มุ่งปกป้องคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมและภัยโซเชียลรูปแบบใหม่ๆ

 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด