เอสเอสไอ จัดสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก "SSI Steel Construction Virtual Forum"

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๙
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก "SSI Steel Construction Virtual Forum" ภายใต้แนวคิด การเติบโตของโครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้างหลังการระบาดของ COVID-19 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรม ประโยชน์ของโครงสร้างเหล็กในโลกยุควิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องการเว้นระยะห่างทางสังคมมากกว่าปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพทางสังคม ต้องการพื้นที่ว่างมากกว่าความหนาแน่น ตลอดจน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถสนองตอบการใช้ชีวิตที่ดี หรือ Well Being ของผู้ใช้งาน ผู้ก่อสร้างและประชาชนที่อยู่โดยรอบ โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหล็ก อาทิ ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ นักวิเคราะห์อาวุโส Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณจักรา พรประสิทธิ์ รองผู้จัดการโครงการ O-NES TOWER ดร.สุกิจ ยินดีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้างที่ 1 กรมทางหลวง และดร. พุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารจัดการสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านออนไลน์ระบบ Zoom Webinar สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ construction-forum.ssi-st/…el.com/

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด