คณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ ดีอีเอส เร่งกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน แก้ปัญหาข่าวปลอม

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๘:๐๗
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับ
คณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ ดีอีเอส เร่งกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน แก้ปัญหาข่าวปลอม

การเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้คณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะทำงานฯ ประกอบด้วย  1. ออกแบบและจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์  2. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการดำเนินการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ การต่อต้านข่าวปลอม และการป้องกัน และแก้ไขการกระทำความผิดทางออนไลน์ต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 3 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 4. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินงานของคณะทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 5. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเชิญบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 6. ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์มอบหมาย

 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ ดีอีเอส เร่งกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน แก้ปัญหาข่าวปลอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด