บีโอไอหนุน 3 มาตรการรองรับหลังโควิดคลี่คลาย

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๐๘
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบ 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศและการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
บีโอไอหนุน 3 มาตรการรองรับหลังโควิดคลี่คลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด