มท.2 ติดตามความพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

พฤหัส ๐๙ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๒
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ
มท.2 ติดตามความพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายด้านการคมนาคมและขนส่งที่สำคัญทั้งท่าอากาศยานนานาชาติ สถานีรถไฟ ซึ่งมีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเช่นกัน รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองอุดรธานี อีกทั้งยังลดความเสียหายต่อธุรกิจในเมืองศูนย์กลางจังหวัดอีกด้วย

ด้านนายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักในเขตเทศบาล น้ำฝนส่วนใหญ่จะไหลระบายลงในลำห้วยหมากแข้ง ซึ่งไหลผ่านเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยที่ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้ก่อสร้างลำรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในลำห้วยหมากแข้ง เพื่อรวบรวมและระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดบริเวณปลายน้ำของลำห้วยหมากแข้งไว้แล้ว แต่จากสภาพการเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาล ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ลำรางดังกล่าว ไม่สามารถระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจะได้แก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้อย่างเต็มรูปแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย งานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในลำห้วยหมากแข้ง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ส่วนที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยหมากแข้ง ประกอบด้วยทางเดินเท้า ทางลาด พร้อมลานกิจกรรม ศาลาพักผ่อนชมทัศนียภาพตลอดแนวเส้นทาง และซุ้มจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยดำเนินการในงบประมาณปี 2564-2566 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ลำห้วยหมากแข้งช่วยระบายน้ำท่วมขังออกจากเมืองได้ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวลำรางให้มีความสวยงามและเป็นสถานพักผ่อนของประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุดรธานีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะต่าง ๆ

 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

มท.2 ติดตามความพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด