กระทรวงดิจิทัลฯ นำ NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City)

พฤหัส ๐๙ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๐
กระทรวงดิจิทัลฯ นำ NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City) วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions ระหว่าง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับสังคมด้วย Smart City Solutions กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Smart City Platform ในการขับเคลื่อน โดยจะร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ Digital Solution Technology รวมถึง Digital Infrastructure ในการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการประชากร และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงดิจิทัลฯ นำ NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City)

รัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเมืองต่าง ๆ ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐได้มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องตาม แผนชาติ อาทิ โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุดท้ายแล้วก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและ พัฒนาเมืองอัจฉริยะกระจายออกไปทั่วประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า "อัตลักษณ์ล้านนา" รวมถึงมี ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว สำคัญระดับโลก อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ( Smart City , Medico polis) ซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลฯ นำ NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด