ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

พุธ ๑๕ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๘:๑๐
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบราชการอย่างถูกต้อง เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้อย่างมีเป้าหมาย เข้าใจในบริบทของภารกิจหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี
ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด