ดีอีเอส จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๕
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุทุกท่าน ที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังปัญญา และกำลังใจให้แก่หน่วยงาน
ดีอีเอส จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

โอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุ ว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร โดยถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ เป็นทั้งผู้นำและผู้อาวุโสในองค์กร ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง

ในวาระที่บุคลากรผู้มากด้วยคุณค่าและความสามารถทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะต้องอำลาชีวิตการปฏิบัติงานไปด้วยการเกษียณอายุ ผมเชื่อว่าผลงาน ความดี ของท่านทั้งหลาย ที่ตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรจะอยู่คู่กระทรวงและหน่วยงานของทุกท่านและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามต่อไป

สำหรับในปีนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเกษียณอายุเข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน  อาทิ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางภคกุล สุรฤทธิกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นต้น

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด