ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมครูเขียนแผน PLC: สร้างครูมืออาชีพ

พฤหัส ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๙
อบรมเขียนแผนผ่าน PLC : สร้างครูมืออาชีพ
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมครูเขียนแผน PLC: สร้างครูมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์เรื่อง "เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน PLC เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออนไลน์ : เส้นทางครูมืออาชีพ"เพื่อให้ครูพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน PLC สามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะออนไลน์ได้

  • วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  อาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -1 2.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ค่าลงทะเบียนอบรม 300 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับ e-book

เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

เมื่ออบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียติบัตร

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาสินค้า โทร. 089-178-3456

ที่มา: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด