ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศเดินหน้าโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนด้วยพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๘
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศ เดินหน้า "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ส่งมอบ "น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์" ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 7 ปี เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์และกองทัพอากาศได้ส่งมอบถังบรรจุน้ำติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนวัดรัษฎาราม และระบบประปาชุมชนให้แก่ชุมชนบ้านเงิน ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นลำดับที่ 53 ของโครงการ โดยมี พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมของครู นักเรียน และประชาชนต่อไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศเดินหน้าโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนด้วยพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า "กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยจัดทำในรูปแบบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำระบบประปาชุมชน โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน ในปี พ.ศ.2564 นี้ ได้ดำเนินการส่งมอบใน 5 จังหวัดตามแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุปลาไหลและชุมชนบ้านพุปลาไหล จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดช่องแคและชุมชนบ้านโพธิ์คอย จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหมูและชุมชนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนบ้านแสงอรุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดรัษฎารามและชุมชนบ้านเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นลำดับที่ 53 ของโครงการ ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศต้องขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้มาโดยตลอด โครงการนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย"

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 นับเป็นเวลากว่า 7 ปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยส่งมอบ "น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิซย์" ด้วยตระหนักดีว่าน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารฯ ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท โจงลี่ ไซแอนด์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้ผลิตแผง Solar Cell รายใหญ่ของโลกจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารฯ ได้ร่วมสนับสนุนแผง Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด สำหรับปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน และเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ธนาคารฯ และกองทัพอากาศได้กำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งภายหลังการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกันดูแล รักษาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน นอกจากจะช่วยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภคแล้ว ยังเป็นการช่วยให้โรงเรียนและชุมชนประหยัดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้ที่ละ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป ปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวน 53 แห่ง ช่วยให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมกว่า 55,000 คน"

ธนาคารไทยพาณิชย์และกองทัพอากาศพร้อมเดินหน้าบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศเดินหน้าโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนด้วยพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด