บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มจพ.และไทยยูเนี่ยน และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่1 กับ นายนคร นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหารบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่2 กับ นายเอกสิทธิ์ ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 12.50-13.30 น.
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มจพ.และไทยยูเนี่ยน และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและด้านอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงในทุกด้านของประเทศอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

สามารถชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการย้อนหลังได้ที่....fb.watch/…8lmk/+5

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มจพ.และไทยยูเนี่ยน และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด