ครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ในไทย "ไทยพาณิชย์" รับใบรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

พุธ ๒๙ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๐:๓๗
ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานบนพื้นฐานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการมีส่วนร่วมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (The Most Responsible Corporate Citizen)

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "หัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานธนาคารที่ตั้งใจในการดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐาน และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการใดๆ ของธนาคารทั้งหมดจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบายร่วมกันและให้การสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยดี"

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานใหญ่ โดยมีแนวทางสำคัญ อาทิ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นในการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และโฟมที่เกิดจากกิจกรรมของธนาคาร ปกป้องและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเฝ้าติดตาม ประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001:2015

ในปี 2564 ธนาคารกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่ โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 8% ลดการใช้น้ำประปา 8% ลดปริมาณขยะทั่วไปที่ส่งกำจัดโดยสำนักงานเขตจตุจักร ไม่เกินวันละ 2 ตัน และลดปริมาณการใช้กระดาษจากเครื่องถ่ายเอกสาร 5% เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2563

อนึ่ง ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ครอบคลุมการดำเนินงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทภายนอกที่ถูกว่าจ้าง และผู้มาติดต่อใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของธนาคาร

"ไทยพาณิชย์" รับใบรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองการบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด