ธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ "Sustainable Thailand"

พฤหัส ๓๐ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๔:๑๔
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ "Sustainable Thailand" ในงาน Sustainable Thailand 2021 ซึ่งจัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง องค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งและมั่นคงของเศรษฐกิจไทย และร่วมสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งประชาคมโลกใช้เป็นกรอบการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคาร ในฐานะ 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ' ที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ Sustainable Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด