การันตีคุณภาพการศึกษา! คณะบัญชี SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ONLINE

จันทร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๒
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE โดยมี รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก กรรมการ และ ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง กรรมการและเลขานุการ มาให้คำแนะนำแนวทางและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษาคณะบัญชี SPU ให้มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดงานของประเทศ
การันตีคุณภาพการศึกษา! คณะบัญชี SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ONLINE
การันตีคุณภาพการศึกษา! คณะบัญชี SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ONLINE

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด