นักศึกษา ม.รามฯ คว้าเหรียญทอง เวทีดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2564

จันทร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๐
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2564 "Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021)" โดยสามารถคว้ามาได้ 1เหรียญทอง ในสาขาชีววิทยา 2 เหรียญเงิน ในสาขาชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ และ 2 เหรียญทองแดง ในสาขาชีววิทยาและวัสดุศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษา ม.รามฯ คว้าเหรียญทอง เวทีดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2564

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: Effects of sediment on juvenile coral abundance at Ko Maphrao, the Western Gulf of Thailand โดย นายอารัตน์ ช่วยชาติ นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญเงิน (Silver Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: Microplastics pollution in commercially dried anchovy fish in Chumphon Province โดย นายปภาณภัค ประกอบผล นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี ผศ.ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานวิจัยเรื่อง: Free-Wearable Fall Detection for Elderly with Deep Learning โดย นายพุฒ ฝ่าผล นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ดร.ชฎาพร เกตุมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: A study on antibacterial activities of fruit peel wastes from rambutan, longan and banana โดย นางสาวกฤษณา โกมลวานิช นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี ผศ.ดร.วิมล จันทร์แจ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานวิจัยเรื่อง: Development of gas sensor based on 2D titanium carbide (Ti3C2Tx MXene) โดย นางสาว สุภาพร คำลือ นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ มี ดร.ยศศรายุทธ สีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อนึ่ง รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นรางวัลที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิจัย (Senior project) โดดเด่นในแต่ละปี โดยนักศึกษาต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนสถาบันต้นสังกัด และร่วมนำเสนอผลงานในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 โดยมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีการพิจารณาระดับเหรียญรางวัล แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต นักศึกษา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด