ข้าวตราฉัตร ชวนปลูกคุณงามความดี ปลูกความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพียงคนละ 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-อากาศบริสุทธิ์ ภายใต้โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก"

จันทร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๑๘
นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ "มะค่าโมง" ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื้อไม้สีสวย แข็งแรงทนทาน ในสถานประกอบกิจการ โรงงานข้าวนครหลวง ภายใต้โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก" เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครบ 10 ล้านต้น ภายในปี 2573 มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของข้าวตราฉัตร ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ประการ
ข้าวตราฉัตร ชวนปลูกคุณงามความดี ปลูกความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพียงคนละ 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-อากาศบริสุทธิ์ ภายใต้โครงการ ซีพี ร้อย รักษ์โลก

นายสุเมธฯ กล่าวว่า "ขอเชิญชวนเพื่อนๆ และทุกคน ร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และหวังว่าการปลูกต้นไม้นี้ จะทำให้เรามีส่วนช่วยอนุรักษ์ และฟื้นคืนธรรมชาติ กลับมาให้โลกของเราได้ และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นภัยใหญ่ของมนุษยชาติของโลก รวมถึงเป็นการปลูกคุณงามความดี และปลูกความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินสืบต่อไป"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างคุณค่า และประโยชน์ให้กับสังคมและโลก การริเริ่มปลูกต้นไม้ยืนต้นของเครือ ซีพี ในวันโอโซนโลก เพื่อนำร่องเป็นต้นแบบให้ทุกบริษัทในเครือฯ เห็นถึงความสำคัญของนโยบายปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนที่เครือ ซีพี ได้ประกาศความมุ่งมั่น และเพื่อตอกย้ำถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน

ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกมาในโครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก" มาจากการที่เครือ ซีพี ต้องการร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่เกษตรกร และชาวชุมชนชนบท ให้มีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ ทดแทนรายได้หลักที่หายไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์ และคุณค่า ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูก ประกอบด้วย 1.ไม้ป่าเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นแดง ต้นพะยูง ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นชิงชัน ต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นยางนา ต้นเก็ดแดง ต้นแคนา 2. ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ทองอุไร มะม่วงหิมพานต์  3.ไม้ป่าชายเลน  ได้แก่ โกงกาง ลำพู ฝาดแดง/ฝาดขาว  และ 4.ไม้ผลกินได้ ได้แก่ มะม่วง(น้ำดอกไม้) กล้วยน้ำว้า ขนุน ฝรั่ง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม

ที่มา: ข้าวตราฉัตร

ข้าวตราฉัตร ชวนปลูกคุณงามความดี ปลูกความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพียงคนละ 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-อากาศบริสุทธิ์ ภายใต้โครงการ ซีพี ร้อย รักษ์โลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด