BDMS และมูลนิธิเวชดุสิตฯ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์) พร้อมระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพอากาศ

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๓
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการรับมอบโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์) พร้อมระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป
BDMS และมูลนิธิเวชดุสิตฯ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์) พร้อมระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพอากาศ

รายนามบุคคลในภาพข่าว (จากซ้าย)

 1. พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ
 2. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ
 3. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 4. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 5. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 6. นายแพทย์ ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 7. รองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์
  ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 8. พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ที่มา: โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด