วิทยาลัยการดนตรี มบส.ชวน รร.มัธยมเซ็น MOU สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพดนตรี

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๐๒
ส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับงานวิชาการดนตรีในรั้วโรงเรียนให้โดดเด่นอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดโอกาสพร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่สนใจพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดนตรี รวมถึงการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี เพียงแค่แจ้งความประสงค์ร่วมจัดทำ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ" หรือ MOU กับทางวิทยาลัยการดนตรีเป็นระยะเวลา 2 ปี
วิทยาลัยการดนตรี มบส.ชวน รร.มัธยมเซ็น MOU สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพดนตรี

โดยทางวิทยาลัยการดนตรี มบส. จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรี โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการวิชาการตามที่ต้องการ เช่น จัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง ดนตรีให้แก่ครู นักเรียน บุคลากร ตามความต้องการและความเหมาะสม ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ อาทิ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีรวมทั้ง การจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมดนตรี พิจารณารับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อทางด้านดนตรีในวิทยาลัยการดนตรี มบส. ภายใต้ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังพิจารณาส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้การดูแล ของครูพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงผู้ควบคุมการฝึกฯ ตามจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรู้ในด้าน การเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการวิจัย ฯลฯ

โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด สิทธิ ประโยชน์พิเศษต่างๆ ได้ที่ลิงก์ bit.ly/…3oS8Suv และสามารถกรอกข้อมูล แจ้งความประสงค์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับวิทยาลัยการดนตรี มบส. ได้ที่ลิงก์ forms.gle/…QMpJMw9 ทั้งนี้ สิ้นสุดการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร.0-81274-2130

 

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด