สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อังคาร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรองรับการทำงานทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มแรงงาน และเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพกลุ่มแรงงาน สู่การเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อยรองรับเศรษฐกิจชุมชน และรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จำนวน 5 รุ่นๆละ 20 คน ในสาขา
สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1. สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 64
  2. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 64
  3. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 14 - 18 ต.ค. 64
  4. การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 ต.ค. 64
  5. การควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 ต.ค. 64

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 36679720 หรือทางwww.facebook.com/…buridsd

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด