คณะบริหารธุรกิจ SPU เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ "HYBRID WORK" ธุรกิจปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ทำงานยุคใหม่ DIGITAL BUSINESS

ศุกร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๘
ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับโครงการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ในช่วงโควิด-19 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM สำหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ SPU และผู้ที่สนใจทั่วไป โดย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายออนไลน์สุดพิเศษ หัวข้อ "การปรับตัวในการทำงานเพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัล" โดยมี ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโซดา พริ้นติ้ง จำกัด ,ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้ทันต่อโลก New Normal เพื่อให้ทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านปัจจัย ทักษะ และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล รวมถึงการปรับตัวในการทำงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด