ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครู ตชด. รุ่นที่ 4 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "ห้องเรียนไร้กรอบ"

ศุกร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๒๓
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ "ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2564" จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "ห้องเรียนไร้กรอบ" ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ครู ตชด. นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ New Normal
ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครู ตชด. รุ่นที่ 4 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ห้องเรียนไร้กรอบ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" โดยดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 68 ปี ของการดำเนินงาน ล่าสุดยังได้จัดทำ โครงการ "ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืน ปี 2564" โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ธนาคารจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง "โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2564" ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และแนวคิดในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถ ประสบการณ์ ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ให้แก่ครู ตชด. ได้รับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียน การสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ New Normal ไร้กรอบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบหรือวิธีการเดิมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครู ตชด. ในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมี นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ห้องเรียนไร้กรอบ" ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีครู ตชด. ทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 25 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังการบรรยายในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการจัดทำเนื้อหาการสอนออนไลน์ การสร้างความมั่นใจ ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ นวัตกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครู ตชด. รุ่นที่ 4 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ห้องเรียนไร้กรอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด