สคส.จัดระดมความคิดเห็นครั้ง 1 ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะนำข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของ สคส. ให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณาต่อไป ในการนี้ได้มีมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการฯ และที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง โครงสร้างเงินเดือน และแรงจูงใจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สคส.จัดระดมความคิดเห็นครั้ง 1 ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด