ขานรับนโยบาย อว.! "ม.ศรีปทุม เดินหน้า U2T เฟส 2 ฝ่าวิกฤตโควิด-19" หวังสร้างประสบการณ์นักศึกษา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๒๐
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำโดย ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ,ฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และหัวหน้าโครงการฯ เข้าพบ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์  สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าพบปะหารือ และลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล "โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ประจำปี 2565 เฟส 2" (U2T เฟส 2) ณ เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขานรับนโยบาย อว.! ม.ศรีปทุม เดินหน้า U2T เฟส 2 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างประสบการณ์นักศึกษา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน

สำหรับโครงการ U2T ระยะ 2 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขานรับนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในการรับผิดชอบดำเนินการโครงการ U2T ระยะ 2 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลประตูชัย ตำบลปากกราน และตำบลหอรัตนไชย โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ SPU เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ 

สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งยังเดินหน้าฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เตรียมเฟส 2  มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้ได้รับความรู้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกิดการจ้างงานครบทุกตำบลทั้ง 77 จังหวัด โดยเน้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ภูมิภาค กับ BCG โมเดล

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขานรับนโยบาย อว.! ม.ศรีปทุม เดินหน้า U2T เฟส 2 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างประสบการณ์นักศึกษา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด