"นศ.SITI'63 SPU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ (ชุมชนผ้าทอ 4 ภาค) โครงการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดออนไลน์

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๐๕
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา SITI SPU รหัส 63 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ประกอบการชุมชนผ้าทอ 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้ ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านผ้าไทยสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ผ้าไทย โดยมี สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และมีคุณธานัช ภุมรัช พร้อมด้วยอาจารย์รณิดา นุชนิยม อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีทุม ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการสร้างและออกแบบนว้ตกรรมในการดำเนินธรุกิจ
นศ.SITI'63 SPU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ (ชุมชนผ้าทอ 4 ภาค) โครงการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดออนไลน์
นศ.SITI'63 SPU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ (ชุมชนผ้าทอ 4 ภาค) โครงการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด