สำนักหอสมุด SPU บริการความรู้ออนไลน์ สู่นศ.ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๑๔
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ "การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล" แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต SPU  ที่ลงเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 65 คน เพื่อบริการวิชาการสู่นักศึกษา โดยมี คุณประภัสสร สาระนาค และคุณณิชาภา ดำจันทร์ และทีมนักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูล จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดเมื่อเร็วๆนี้
สำนักหอสมุด SPU บริการความรู้ออนไลน์ สู่นศ.ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักหอสมุด SPU บริการความรู้ออนไลน์ สู่นศ.ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด