SPU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ Service Cluster 3 คณะ 3 วิทยาเขต เสริมความแข็งแกร่งทางด้านการสอนสู่การเป็น Coach

ศุกร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๔๕
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการบินและคมนาคม ผนึกกำลัง 3 คณะ 3 วิทยาเขต (บางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น) จัดโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนแบบ New Normal (Service Cluster) ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ SPU กับกิจกรรมการอบรม Ep.1 ในหัวข้อ การสอนแบบโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ภาคการศึกษาที่ 1/2564) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มารุต พัฒผล จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอนแบบ Coaching ให้กับคณาจารย์ใน Service cluster เพราะเราเชื่อว่า อาจารย์คือต้นน้ำที่สำคัญของการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาอาจารย์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ และเมื่ออาจารย์เราพร้อมติดอาวุธทางด้านการ coaching และนำไปปฎิบัติจริง ลองผิดลองถูก จนเชี่ยวชาญ เราจะสามารถเรียกตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่า "Coach" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด