พาไป! เสวนาถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์สู่การศึกษาไทย กับ นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา SPU รุ่น 15 และ สพป. สพ. 3

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๐
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาวิชาการ "การจัดการคุณภาพการศึกษา: ถอดรหัสความสำเร็จของฟินแลนด์สู่การพัฒนาการศึกษาไทย Educational Quality Management: Deciphering Finland's Success for Thai Educational Development ด้วยความร่วมมือของ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผ่าน ZOOM Online ช่องทาง YouTube Live ทางช่อง สพป. สพ.3 ,Facebook Live และ BiliBili ในประเทศไทย และประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับสัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา ถอดรหัสความสำเร็จของฟินแลนด์สู่การพัฒนาการศึกษาไทย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวรายงาน (ภาษาอังกฤษ) การสัมมนา ครั้งนี้ โดยกล่าวถึงการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดหยุ่น มีความร่วมมือรับรู้ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษา พร้อมจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะชีวิต และเป็นต้นแบบการศึกษาไทยสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ต่อด้วยเสวนาที่ผู้ฟังล้นห้อง ZOOM โดย KEYNOTE SPEAKER คุณธาดา เศวตศิลา คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฎิรูปกลไกระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมเติมการเรียนรู้ในมุมของการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย SPEAKER ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่านที่มาร่วมพูดคุย อาทิ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU และ ผอ.พรรณวสา สมิธธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระบบนานาชาติ โดยมีคุณอดิศร กล้าหาญ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้อำเนินรายการ ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร และ E-handbook ฟรี หลังจบการสัมมนา พร้อมทั้งได้ร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆจากสายการบินฟินน์แอร์ อีกด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด