สนพ.ปราจีนบุรี ปล่อยกู้ ปลอดดอกเบี้ย หนุนสถานประกอบกิจการ

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๕๑
สนพ.ปราจีนบุรี ปล่อยเงินกู้ แบบปลอดดอกเบี้ย วงเงินกู้ยืมสูงสุด 1 ล้านบาท ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการใช้หมุนเวียนในการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 กำลังแรงงาน รวมทั้งสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจำนวนมาก
สนพ.ปราจีนบุรี ปล่อยกู้ ปลอดดอกเบี้ย หนุนสถานประกอบกิจการ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงสั่งการให้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานของประเทศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบกิจการและการอบรมแรงงานควบคู่กันไป นับว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อสถานประกอบกิจการ อัตราดอกเบี้ย 0 % เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย สำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุน สถานประกอบกิจการเตรียมหลักฐาน พร้อมคำขอกู้ยืมเงินมายื่นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๙ ๐๓๘๐ - ๑ Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี หรือ Line Office Account : @570usnzj

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด