ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/64 ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% ให้ผู้ใช้สิทธิจาก ม.ร.

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๑๓
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จกลับมาศึกษาเพื่อสานฝันที่ตั้งใจไว้จนสำเร็จการศึกษา โดยลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2565
ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/64 ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% ให้ผู้ใช้สิทธิจาก ม.ร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน ครบ 5 ทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความรู้แบบตลาดวิชา รวมทั้งความหลากหลายของคณะและสาขาที่เปิดสอน จึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและ Pre-degree ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกสาขาอาชีพตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่พบว่า ยังมีผู้ที่เคยเข้าศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้ได้กลับเข้ามาศึกษาเพื่อสานฝันที่ตั้งใจไว้จนสำเร็จการศึกษา โดยปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร.

"เป็นการลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 24 มกราคม 2565 ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้- 14 มกราคม 2565 และสมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร. (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน) รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University, FB: สวป.ม.รามคำแหง

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด