อธิบดี พช. และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม"วันดินโลก" (World Soil Day) ประจำปี2564

อังคาร ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๐๗
อธิบดี พช. และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม"วันดินโลก" (World Soil Day) ประจำปี2564 เพื่อรำลึกและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดกิจกรรม"วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2564 พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ นางอังคณา ชิตะติตติ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม "วันดินโลก" (world soil day) ปี2564 โดยมี นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายผู้นำต้นแบบ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุแค หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำคำน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ใจความว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์พระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อประชาชนให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลาย ขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศโดยถ้วนหน้า บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม/ (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ/ หรือ IUSS (International Union of Soil Science)/ และองค์การสหประชาติ (UN) ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก กระทรวงมหาดไทย จึงได้อนุมัติโครงการ การจัดกิจกรรม "วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2564 ซึ่งกำหนดดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน

ด้านนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ต่อยอดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" อย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยยึดแนวทางการพัฒนา "คน" พัฒนา "พื้นที่" นำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม มีการจัดทำหลุมขนมครก คลองไส้ไก่ เพื่อการกักเก็บน้ำ โดยทำจุดเล็กๆ ให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำ หรือทำให้เกิดความชุ่มชื้นของดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น รวมถึงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือการห่มดิน ให้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ เป็นอาหารแก่สัตว์หน้าดิน ในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพของดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดิน ให้เหมาะสม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งการจัดกิจกรรม "วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2564 ครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ "วันดินโลก" และความสำคัญของทรัพยากรดิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเรียนรู้ผ่านหลักกสิกรรมธรรมชาติ "รักษ์ดิน คืนชีวิตให้ผืนดิน" ประกอบด้วย การทำปุ๋ยหมักแห้ง ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า 5 ระดับ/ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการห่มดิน แห้งชาม-น้ำชาม ถือเป็นโอกาสที่พวกเราชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด