ซี.พี. เวียดนาม ติดอันดับบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๓
บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัท ในภาคการผลิตที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินของสภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Business Council for Sustainable Development : VBCSD) สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จากกระบวนผลิตที่ยังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซี.พี. เวียดนาม กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นผลจากพันธกิจของบริษัท ในการผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก จากกระบวนการผลิตที่มีความยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่การผลิต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The UN Sustainable Development Goals : SDGs) ตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเวียดนาม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

"การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจของซี.พี.เวียดนาม ซึ่งเป็นกำลังให้กับบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเวียดนามในระยะยาว" นายวรวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม ได้จัดพิธีมอบรับประกาศนียบัตรที่ประเทศเวียดนาม โดยมีนาย วู ดั๊ก ดัม (Mr.Vu Duc Dam) รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์ เป็นผู้แทน ซี.พี. เวียดนาม รับมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการประเมินด้วยดัชนีชี้วัดตามข้อกำหนด CSI (Corporate Sustainability Index) ในปีนี้มีดัชนีชี้วัด 119 ข้อ ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย ซี.พี.เวียดนาม ได้รับการคัดเลือกผ่านเณฑ์มาตรฐาน จากคณะกรรมการพิจารณาโครงการจากภาครัฐจัดอยู่ใน CSI100 บริษัท และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นอยู่ในระดับสูงสุดใน 10 อันดับแรก

นอกจากนี้ ซี.พี. เวียดนาม ได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพ และสนับสนุนผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประกอบด้วยการมอบหน้ากากอนามัยหลายล้านชิ้น อาหาร ถังออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ภายใต้โครงการ "Hospital at Home"

โครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการประเมินบริษัทเอกชนโดยสมัครใจ เพื่อส่งเสริมบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างชาติให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน สู่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศเวียดนาม./

ที่มา: ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด