พัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดสัมมนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน / SME เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการฝึกอบรม "การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME จำนวน 37 กลุ่ม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายชยชัย แสงอินทร์) เป็นประธานในพิธีฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมนี้มีประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคน (กลุ่มแรงงานนอกระบบ) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตลอดจนทำการส่งมอบนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมกระบะขนย้ายปลาหมอซึ่งเป็นการคิดค้นและออกแบบด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด