สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดผมชายเบื้องต้น

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๗
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การตัดผมชายเบื้องต้น ให้แก่ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด