ยูอาร์ซี ประเทศไทย คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564 ขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๓
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack'n Jill) คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564 จากการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัล CSR-DIW นี้เป็นรางวัลที่มอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ 63 บริษัท จากผู้สมัครทั้งหมด 75 บริษัทในประเทศไทย รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจสวัสดิภาพของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย สอดคล้องกับค่านิยมหลักของการดำเนินธุรกิจ คือ "ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ" หรือ "Delight Everyone with Good Food Choice"
ยูอาร์ซี ประเทศไทย คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564 ขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล CSR-DIW นี้ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เราให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนตลอดมา ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการดูแลและสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ"

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพแล้ว ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ยังเดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการสนับสนุนให้คนไทยร่วมเอาชนะความท้าทายทางสังคมในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนในชุมชน สภาพภูมิอากาศ น้ำ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบ

และในปีนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนสวัสดิภาพของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลัก ดังนี้

  • พนักงานในองค์กรสำคัญที่สุด - หนึ่งในคำมั่นสัญญาของ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) คือ การให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ "URC-FIT" เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมฝึกอบรมและออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าต่อไป
  • ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน - การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนรอบข้างอย่างเข้มแข็งตลอดมา โดยในปีนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานยูอาร์ซี (ประเทศไทย) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำวิดีโอสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง รวมทั้งสื่อการเรียนรู้วิธีการทำแอลกอฮอล์เจลด้วยตัวเองให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบใกล้พื้นที่โรงงาน ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)
  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ - อีกหนึ่งความมุ่งมั่นสำคัญของบริษัทฯ คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มโครงการหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Roof) ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 8.3 ล้านกิโลวัตต์ ในหนึ่งปี ซึ่งปริมาณดังกล่าว จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้ถึง 4,855 ตัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Zero Waste Achievement หรือรางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ รางวัล 3Rs Award ซึ่งเป็นรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) และรางวัล 3Rs+ Award ในปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการที่สามารถดำเนินงานด้านระบบจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) กรุณาคลิกไปที่เว็บไซต์ http://www.urcthailand.com/ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/urcthailandofficial

รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564
รางวัลนี้ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรอุตสาหกรรมยกระดับการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดย 7 มิติหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลสำหรับองค์กรที่จะได้รับรางวัล CSR-DIW ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงานด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลนี้ ได้รับการยอมรับและสามารถทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างการเติบโตในระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา: ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

ยูอาร์ซี ประเทศไทย คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564 ขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด