SPU สร้างเครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ระดับนานาชาติ

ศุกร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจาก Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดูแลกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร UKPSF
SPU สร้างเครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ระดับนานาชาติ

ซึ่ง Advance HE ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีศักยภาพทางด้านการสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF (SPU-Professional Standards Framework) โดยกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ Leadership สำหรับผู้นำหรือผู้บริหารด้านการสอนต่อยอดอีกด้วย อีกทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ในประเทศไทยกับองค์กรระดับนานาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU สร้างเครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ระดับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด