"โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ได้รับรองจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

ศุกร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๓
โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการประกาศรับรองสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกันนี้ อบก.รับรองฟาร์มและโรงงงานของซีพีเอฟ 57 แห่ง มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินโครงการรักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ได้รับรองจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ สนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของอบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ อบก.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองให้หน่วยงานของซีพีเอฟ 57 แห่ง ที่มีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด และกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ ในโครงการรักษ์นิเวศ บนพื้นที่ดำเนินการรวม 1,720 ไร่

ปีนี้ ยังเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟนำ "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ บริเวณพื้นที่เขาพระยาเดินธง 6,971 ไร่ ที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. โดยเลือกพื้นที่ที่ขอรับรองโซนส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซึ่ง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในส่วนของพื้นที่ปลูกโซนอื่นๆ อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า มีแผนทยอยส่งเข้าร่วมโครงการ LESS ในระยะต่อไป

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน โดยชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ และซีพีเอฟ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกป่าใหม่เพิ่มเติม บริเวณเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เริ่มต้นโครงการฯในปี 2559 สำรวจพื้นที่ ศึกษารูปแบบการปลูกป่า การวางแผนปลูกป่า ดูแลให้ต้นไม้ในพื้นที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์เพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ จนถึงปัจจุบัน สามารถฟื้นสภาพผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

"ซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ซึ่งภายใต้เป้าหมายดังกล่าว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต และมีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปลูกต้นไม้ให้ได้ 20 ล้านต้น ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) " นายวุฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ ตลอด 7 ปี (ปี 2558 -2564) ที่ผ่านมา มีโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 75,038.509 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ที่มา: ซีพีเอฟ

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ได้รับรองจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด