กสร. ติวเข้มข้าราชการสู่ผู้นำยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพภาครัฐเพื่อประชาชน

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๗
กสร. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมข้าราชการสู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชนและส่วนรวม
กสร. ติวเข้มข้าราชการสู่ผู้นำยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพภาครัฐเพื่อประชาชน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ข้าราชการนับเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม ดังนั้นข้าราชการในระดับผู้นำจึงต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำและต้นแบบทางความรู้และความคิด รวมถึงถ่ายทอดและโน้มน้าวบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามและมีค่านิยมการทำงานเพื่อประชาชนและส่วนรวม กรมจึงได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้นำยุคใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทสำคัญในเส้นทางอาชีพให้มีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น และมุ่งเน้นให้เป็นผู้นำทางความรู้และความคิด สามารถปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทำงาน ผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับองค์กร สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 70 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างการฝึกอบรมจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564 รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และทำกิจกรรม

อธิบดี กสร. กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดฝึกอบรมจึงเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรมแกรม Zoom Cloud Meetings ณ หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม สามารถฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้แบบสองทาง (Two way communication) ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีการบันทึกเวลาเข้าอบรมแบบเวลาจริง (Real Time) และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นผู้นำที่มีความรู้และความคิด สามารถปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทำงาน ผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับองค์กร สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด