เครือ ไอร่า เข้มแข็ง ผนึกกำลังร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๖
นายสุทธิพร ตัณฑิกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และนายอัครวิทย์ สุกใส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 (Certification of Anti-Corruption หรือ CAC) ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ "รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน" ให้กับผู้ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยพิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต้านการทุจริต ตั้งแต่ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด