"ชัยวุฒิ" เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารดีอีเอสวางกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๔
"ชัยวุฒิ" รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันระดมความคิด ชูแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนด้วยการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
ชัยวุฒิ เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารดีอีเอสวางกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลี่อมล้ำในสังคม การพัฒนากำลังคน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงานเข้าร่วม ได้แก่ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

"การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้ร่วมกันระดมความคิด หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และข้อมูลโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Flagship Project) รวมถึงกำหนดแนวทางในการทำงานที่เชื่อมโยงสอดประสานระหว่างกัน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พัฒนากำลังคนโดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล" นายชัยวุฒิกล่าว

สำหรับเนื้อหาการประชุม เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจ แผนงาน โครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงแผนที่จะดำเนินการต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชัยวุฒิ เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารดีอีเอสวางกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด