สอศ.จับมืออว. พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อาชีวศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

พฤหัส ๐๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๑
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของอาชีวศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สอศ.จับมืออว. พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อาชีวศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และสอศ.ได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของอาชีวศึกษา จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คลังสื่อ) ของ สอศ. ให้สอดคล้อง กับ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course Platform) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสอศ. และให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิด ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการพัฒนา คิดค้น และใช้นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิด ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของการอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มกลางแห่งการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา Thai MOOC Platform จึงได้มีระบบต่าง ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพื่อให้การดำเนินโครงการ Thai MOOC เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (ปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ อว. จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ Thai MOOC Platform บริการแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำรายวิชาออนไลน์มาเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดทำระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ไปใช้สำหรับเก็บประวัติผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจบจากโครงการ Thai MOOC และผู้ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อื่น เพื่อใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตในการขอรับใบปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานนำไปเทียบโอนกับหลักสูตร หรือแผนการเรียนรู้จาก สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรที่มีระบบการรับเทียบโอนผลการเรียนรู้ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมพลัง และพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพิ่มองค์ความรู้ นำความรู้ทางด้านอาชีวศึกษามาต่อยอดขยายผลการจัดการศึกษาจากอาชีวศึกษาไปสู่ประชาชน และส่งเสริมการมีงานทำ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ.จับมืออว. พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อาชีวศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด