สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเผย PR นักสื่อสารรุ่นใหม่ ให้การตอบรับดีมาก สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ รุ่น 1/2565 เปิดถึง 20 ม.ค.นี้

ศุกร์ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า จากการที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) รวม 7 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 / 4 / 5, อาชีพ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5, และ อาชีพ นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5 โดยเปิดรับสมัครให้เข้ารับการประเมินแล้ว โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจาก นักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักสื่อสารออนไลน์ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสาร วิชาการ ทั้งภาคราชการและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเผย PR นักสื่อสารรุ่นใหม่ ให้การตอบรับดีมาก สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ รุ่น 1/2565 เปิดถึง 20 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ของไทย ที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 ในการรับรอง "สมรรถนะของบุคคล" อันเป็นมาตรฐานที่ได้มีการยอมรับในระดับสากล โดยจะได้ทยอยเปิดทดสอบตามคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในแต่ละอาชีพและระดับคุณวุฒิ ต่อไป

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่งใบสมัคร ใบแสดงหลักฐานฯ หลักฐานการศึกษา ภาพถ่าย ข้อมูลหลักฐาน ผลงาน ชิ้นงานที่สามารถแสดงประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตรงกับคุณสมบัติ ผลงานตามสมรรถนะของแต่ละอาชีพ ระบุรายละเอียดของผลงาน รับรองสำเนา หรือมีผู้รับรองผลงาน พร้อมเอกสารแสดงการชำระค่าธรรมเนียม ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งในการทดสอบ ครั้งที่ 1/2565 นี้ ได้เปิดรับสมัครถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เลขที่ 62 ชั้น 17 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ห้อง 1707 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 651 8989อีเมล์: [email protected], www.prthailand.com

ที่มา: พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเผย PR นักสื่อสารรุ่นใหม่ ให้การตอบรับดีมาก สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ รุ่น 1/2565 เปิดถึง 20 ม.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด