ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จันทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๒
ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ และ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม สององค์กรจึงร่วมกันผนึกกำลังสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ทั้งด้านวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนจัดทำโครงการงานวิจัย การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ร่วมกับทางโรงเรียนผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ล่าสุดมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธ์ พลวิชัย อธิการบดี และคุณชญานุช จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ชั้น 18 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพและการเสริมความงาม ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น  รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง และยังเป็นการยกระดับการพัฒนาหลักสูตร ไปสู่มืออาชีพระดับโลก การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการให้ก้าวทันต่อการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้   ชีวาศรมอะคาเดมี่  มีประสบการณ์ในการให้บริการกับกลุ่มคนในระดับแนวหน้าของโลกมาแล้ว  และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของชีวาศรม ทั้งด้านการบริการนวดสปา การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี "

ทางด้านคุณชญานุช  จูฑะพุทธิ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม กล่าวว่า  ด้วยความยึดมั่นใจการดูแลลูกค้า จึงทำให้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19  ไม่มีผลกระทบกับชีวาศรมในเชิงของการดูแลลูกค้า  เนื่องจากมีการสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดมา โดยมีทีมผู้เชียวชาญที่ดูแลสมาชิกให้คำปรึกษาลูกค้าเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ทางชีวาศรมยังมีการเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรที่สนใจทำงานทางด้านนี้ โดยเปิด เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้น  ในวันนี้  ที่ได้มาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรเพื่อสุขภาพความงามขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นหลักสูตรที่จะมุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพความงามรวมถึงการทำธุรกิจสปา ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ ทั่วโลกกำลังเป็นที่ต้องการและขาดแคลนเป็นอย่างมาก   เพราะเรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่จะมาฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในศาสตร์ดังกล่าวเป็นอย่างดี  เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า หลักสูตรที่จะเปิดร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด