อาจารย์ SPU ชลบุรี คว้ารางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด

พฤหัส ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564  ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564
อาจารย์ SPU ชลบุรี คว้ารางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด

สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าว เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็น ที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรทางการศึกษา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด