ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบันสมาชิก ทคบร. บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ศุกร์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๑
รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุม ทคบร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีจากสถาบันสมาชิกของที่ประชุม ทคบร. จำนวน 24 สถาบัน ร่วมลงนามผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบันสมาชิก ทคบร. บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

สำหรับ บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต นักศึกษา อีกด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบันสมาชิก ทคบร. บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด