วศ.อว. เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation

จันทร์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๕
วันที่ 13 มกราคม 2565 ทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 36 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ คุณธนาคาร คุ้มภัย คุณอมรเทพ คุมสุข และคณะ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงวิธีการตรวจประเมินแต่ละองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการต่อไป โดยอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 5-6,11-12 มกราคม 2565 และอบรมภาคปฏิบัติในวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ อาคาร BRI ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
วศ.อว. เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด